SafeGroup
inwigilacja punkbustera poszukiwanie binladena itp - Wersja do druku

+- SafeGroup (https://safegroup.pl)
+-- Dział: Bezpieczeństwo (https://safegroup.pl/forum-10.html)
+--- Dział: Prywatność danych (https://safegroup.pl/forum-14.html)
+--- Wątek: inwigilacja punkbustera poszukiwanie binladena itp (/thread-1077.html)inwigilacja punkbustera poszukiwanie binladena itp - [email protected]$ - 18.07.2009

Tongue
niewiem czy był taki temat i czy w dobrym miejscu pisze, ale wrto poczytać naco sie godzimy grając online
Umowa licencyjna PunkBuster
UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA


Postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej Oprogramowania (niniejszej "Umowy") mają zastosowanie do wszystkich wersji, edycji oraz przyszłych aktualizacji oprogramowania PunkBuster i stanowią prawnie wiążącą umowę między Licencjobiorcą i firmą Even Balance, Inc. ("Licencjodawcą").


PRZEZ ZAINSTALOWANIE, UAKTYWNIENIE LUB UŻYCIE OPROGRAMOWANIA PUNKBUSTER LICENCJOBIORCA ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY I STAJE SIĘ JEJ STRONĄ. JEŚLI LICENCJOBIORCA NIE ZGADZA SIĘ ZE WSZYSTKIMI POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MOŻE PONIŻEJ OKREŚLIĆ AKCEPTACJI, A TAKŻE NIE WOLNO MU ZAINSTALOWAĆ ANI UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA.


FIRMA EVEN BALANCE, INC. ZASTRZEGA SOBIE WSZYSTKIE PRAWA NIEUDZIELONE LICENCJOBIORCY WYRAŹNIE NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY.

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej i niepodlegającej przeniesieniu licencji na używanie oprogramowania PunkBuster tylko w niekomercyjnych celach rozrywkowych. Licencjobiorca nie może oprogramowania PunkBuster dezasemblować, dekompilować, odtwarzać, ponownie rozpowszechniać (w żadnej postaci), tworzyć jego prac pochodnych ani modyfikować w jakikolwiek sposób. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia licencji w każdej chwili, z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, bez powiadomienia Licencjobiorcy. Dodatkowo, po naruszeniu któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, udzielona na jej mocy licencja automatycznie wygasa bez żadnego dodatkowego powiadomienia Licencjobiorcy. Po wygaśnięciu licencji, Licencjobiorca winien zniszczyć wszystkie kopie oprogramowania PunkBuster znajdujące się w jego posiadaniu.

Licencjobiorca potwierdza, że oprogramowanie PunkBuster jest opcjonalne i nie jest pod żadnym względem wymagane do używania ani do korzystania z gier zintegrowanych z technologią oprogramowania PunkBuster. Licencjobiorca potwierdza także i zgadza się, że oprogramowanie PunkBuster jest samoaktualizujące się, co oznacza, że przyszłe aktualizacje będą, co pewien czas i bez powiadomienia, automatycznie pobierane i instalowane jako normalna i oczekiwana funkcja oprogramowania.

Licencjobiorca ponadto potwierdza i zgadza się, że oprogramowanie PunkBuster może być traktowane jako inwazyjne. Licencjobiorca rozumie, że oprogramowanie PunkBuster sprawdza i przekazuje informacje o komputerze, na którym jest zainstalowane, do innych połączonych z nim komputerów, a Licencjobiorca zgadza się zezwolić na sprawdzanie i przekazywanie za pomocą oprogramowania PunkBuster takich informacji o komputerze, na którym Licencjobiorca oprogramowanie to zainstalował. Licencjobiorca rozumie i zgadza się, że do sprawdzanych i przekazywanych przez oprogramowanie PunkBuster informacji należą między innymi urządzenia i wszystkie pliki znajdujące się na twardym dysku i w pamięci komputera, na którym oprogramowanie PunkBuster jest zainstalowane. Ponadto Licencjobiorca zgadza się na przekazywanie za pomocą tego oprogramowania rzeczywistych obrazów ekranu pobieranych z komputera Licencjobiorcy podczas działania oprogramowania PunkBuster w celu ich ewentualnego opublikowania . Licencjobiorca rozumie, że zamierzeniem i celem oprogramowania PunkBuster jest zapewnienie wiarygodnego środowiska dla wszystkich uczestników gier online.

Licencjobiorca zgadza się, że inwazyjny charakter oprogramowania PunkBuster jest niezbędny do osiągnięcia tego celu. Licencjobiorca zgadza się, że każda szkoda i brak prywatności wynikłe z zainstalowania i używania oprogramowania PunkBuster nie mają dla niego takiego znaczenia, jak potencjalna możliwość interaktywnego uczestniczenia w grach online z korzyściami zapewnianymi przez użycie oprogramowania PunkBuster.

Licencjobiorca zgadza się nie eksportować ani nie reeksportować dóbr do żadnego kraju objętego amerykańskimi sankcjami handlowymi, ani do żadnego kraju, do którego eksport dóbr został objęty amerykańskim embargiem. Powyższe ograniczenie obejmuje także obywateli i mieszkańców tych krajów, chyba że obywatele ci są stałymi mieszkańcami kraju, który nie jest objęty tymi sankcjami ani embargiem. LICENCJOBIORCA ZGADZA SIĘ NIE POBIERAĆ Z SIECI, NIE INSTALOWAĆ, ANI NIE UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA PUNKBUSTER W KRAJU LUB MIEJSCU, GDZIE TAKIE DZIAŁANIA MOGŁYBY NARUSZYĆ PRAWO LUB PORZĄDEK PRAWNY.

Niniejsza Umowa Licencyjna Oprogramowania będzie interpretowana zgodnie z odpowiednim prawem stanu Teksas i odpowiednim amerykańskim prawem federalnym, a jej postanowienia będą tym prawom podlegać. Wyłączną właściwością terytorialną dla wszystkich sporów prawnych dotyczących niniejszej Umowy będzie Harris County, Teksas. Licencjobiorca zgadza się, że każda część niniejszej Umowy uznana za nieważną lub niewykonalną powinna zostać zmodyfikowana, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, aby umożliwić wyegzekwowanie części uznanej za nieważna lub niewykonalną, zgodnie z jej oryginalnym, intencyjnym znaczeniem.

OPROGRAMOWANIE PUNKBUSTER JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM, MIĘDZY INNYMI I BEZ OGRANICZEŃ, ŻE JEST WOLNE OD BŁĘDÓW, PRZYDATNE DO OKREŚLONEGO CELU I ŻE MA WARTOŚĆ HANDLOWĄ. LICENCJODAWCA NIE GWARANTUJE, ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA PUNKBUSTER BĘDZIE NIEZAKŁÓCONE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI ŻE SPEŁNI KONKRETNE WYMAGANIA LUB OCZEKIWANIA LICENCJOBIORCY. LICENCJOBIORCA ZGADZA SIĘ, ŻE ANI FIRMA BALANCE, INC., JEJ URZĘDNICY, DYREKTORZY, AKCJONARIUSZE, PRACOWNICY, KONTRAHENCI, LICENCJODAWCY, PARTNERZY HANDLOWI, NASTĘPCY ANI CESJONARIUSZE NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE ROSZCZENIA OBEJMUJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB OPROGRAMOWANIE PINKBUSTER. DODATKOWO, JEŚLI JAKAKOLWIEK WERSJA OPROGRAMOWANIA PUNKBUSTER, ŁĄCZNIE Z WERSJAMI PRZYSZŁYMI, OKAŻE SIĘ WADLIWA, LICENCJOBIORCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE KOSZTY, JEŚLI ZAISTNIEJĄ, STRATY LUB SZKODY KAŻDEGO TYPU I DO KAŻDEGO STOPNIA. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE GWARANCJI OBOWIĄZUJE PO WYPOWIEDZENIU LICENCJI OPROGRAMOWANIA PUNKBUSTER PRZEZ LICENCJOBIORCĘ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY LICENCJA ZOSTAŁA ROZWIĄZANA PRZEZ EVENBALANCE, INC., CZY PRZEZ LICENCJOBIORCĘ.
to co jest na czarno to niemusi być podczas gry, były przypadki na forum Americas army ktoś oglądał pornola na kompie i takie screny bywały lub pulpitu itp, procesy punkbustera startują automatycznie w usługach czy grasz czy nie, więc nietylko google nieśpi ale cała hameryka.


Re: inwigilacja punkbustera poszukiwanie binladena itp - ichito - 19.07.2009

No i następny cudak licencyjny...pomijając to co wytłuściłeś, to najlepsze są kawałki, że oniz góry piszą o inwazyjności programu i że "Licencjobiorca zgadza się nie eksportować ani nie reeksportować dóbr do żadnego kraju objętego amerykańskimi sankcjami handlowymi, ani do żadnego kraju, do którego eksport dóbr został objęty amerykańskim embargiem." Po co taki zapis?...bladego pojęcia nie mam Smile


Re: inwigilacja punkbustera poszukiwanie binladena itp - zord - 19.07.2009

podczas działania oprogramowania PunkBuster czyli cały czas gdyż program działa jako usługa i mogą sobie zrobić np zrzut ekranu jak czytasz sobie poczte przeglądasz internet czy oglądasz pornosy :p
mogą też wysłać dowolny plik który mamy na komputerze w świat


Re: inwigilacja punkbustera poszukiwanie binladena itp - Plati - 19.07.2009

mozna zablokować PB na firewallu Smile

a najlepiej to sie tym nie przejmowac


Re: inwigilacja punkbustera poszukiwanie binladena itp - zord - 19.07.2009

zablokowałem PB w firewallu bo chciałem poczitować :p ale przy zablokowanym wykopywało mnie z serwerów


Re: inwigilacja punkbustera poszukiwanie binladena itp - Plati - 19.07.2009

albo tak, albo tak Zord. Tongue


Re: inwigilacja punkbustera poszukiwanie binladena itp - [email protected]$ - 19.07.2009

w comodo udało zrobić się regułe aby łączył się tylko do ip 127.0.0.1 na dowolnym porcie reszte zablokowałem i gry chodzą, jest to połączenie tylko w odrębie localhosta prawda?Tongue


Re: inwigilacja punkbustera poszukiwanie binladena itp - adam_993 - 19.07.2009

[email protected]$ napisał(a):w comodo udało zrobić się regułe aby łączył się tylko do ip 127.0.0.1 na dowolnym porcie reszte zablokowałem i gry chodzą, jest to połączenie tylko w odrębie localhosta prawda?Tongue


to się nazywa nasłuch. Rzuty PB to dobra rzecz, wiele razy widziałem, jak admin na podstawie rzutu banował użytkownika. Ja nie cheatuję, bo po pierwsze uczciwość a po drugie ban sprzętowy i oryginalny klucz do wyrzucenia.


Re: inwigilacja punkbustera poszukiwanie binladena itp - [email protected]$ - 19.07.2009

niech są ale podczasa gry, a nie co mam na uilpicie albo podglądam właśnie poczte, to raczej scren loger jest.


Re: inwigilacja punkbustera poszukiwanie binladena itp - Kizi - 19.07.2009

Albo ustawić usługę na ręczny, PB będzie odpalał się tylko z grą (chyba). Grin


Re: inwigilacja punkbustera poszukiwanie binladena itp - [email protected]$ - 13.11.2011

Grin jest tak cwany że automatycznie zmieni w AUTOMAT z ręcznegoGrin